Disclaimer

Jessica Henneman wil u hartelijk welkom heten op www.jessicahenneman.nl (‘website’). De website van Jessica Henneman is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Jessica Henneman kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Jessica Henneman zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Jessica Henneman zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Jessica Henneman is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Ook is Jessica Henneman niet aansprakelijk voor de websites van derden waar op deze website naar wordt verwezen. Handelingen die u op basis van deze website of door Jessica Henneman verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Jessica Henneman tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Jessica Henneman dat graag. Stuur uw klacht naar info@jessicahenneman.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Jessica Henneman of die van licentiegevers. Jessica Henneman behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@jessicahenneman.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Jessica Henneman per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Jessica Henneman weten via info@jessicahenneman.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Jessica Henneman verplicht is tot enige schadevergoeding.